Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı
  • Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek,
  • Çevre Operasyonel Programı ve Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın yönetilmesini ve güncellenmesini, Programda yer alan projelerin önceliklendirilmesi çalışmalarının yürütülmesini ve proje seçme kriterlerinin belirlenerek güncel tutulmasını sağlamak,
  • Önceliklendirme Listesinde yer alan projeler arasından seçilen projelerin IPA başvurusunun yapılabilmesi için Teknik Yardım Projesi altında Master Plan, Fizibilite, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Tasarım Raporları, İhale Dokümanları ve IPA Başvuru Formunu hazırlamak ve Avrupa Komisyonu’na başvurusunu yapmak,
  • Avrupa Komisyonu’ndan onay alan projelerin ilgili Avrupa Birliği prosedürleri doğrultusunda ihale işlerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak ve ihale değerlendirmelerini yürütmek ve kazanan firma ile sözleşme imzalamak,
  • İnşaat, malzeme alımı ve hizmet alımı sözleşmelerinin ilgili mevzuatlar ve uluslararası sözleşme hükümleri (PRAG, FIDIC vs.), sözleşmelerin iş tanımı ve teknik şartnameleri doğrultusunda uygulanmasını sağlamak, yapılan işin sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmek, firmaların hak edişlerine onay vermek, düzenli olarak sahayı ziyaret etmek ve toplantılar yaparak projenin sonlanmasına kadar olan süreci yönetmek,
  • Projeler kapsamında yapılacak ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve muhasebe kayıtlarını tutmak, ödeme işlemlerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Ulusal Fon Dairesi ile gerekli yazışmaları yapmak, ödeme talebinde bulunmak ve finansal raporlamayı yerine getirmek,
  • Yıl içinde iki kez gerçekleştirilen Sektörel İzleme Toplantısının organizasyonunu yapmak; sözleşme altına alınan projelerin uygulanma aşamasında plan dâhilinde projenin ilerleyişini kontrol etmek için saha ziyaretleri yapmak,
  • Başkanlığın akreditasyon koşullarının devamına yönelik raporlamalarda bulunmak, risk yönetimi işlerini yürütmek, insan kaynakları yönetimi ve Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacı analizini yapmak,
  • İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,