Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MİSYON-VİZYON

Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum sağlanması, AB programları ve sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi, Bakanlık ile Avrupa Birliği Komisyonu başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin düzenlenmesi, güçlendirilmesi ve eşgüdümün sağlanması hedeflenmektedir.


2007 yılı ile birlikte Avrupa Birliği 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirilmiştir.


IPA kapsamında ülkemizde çevre sektöründe tahsis edilen fonların etkin bir şekilde kullanılması maksadıyla hazırlanan Çevre Operasyonel Programı(ÇOP) ülkemizin çevre alanındaki performansını, Avrupa Birliği ilke ve politikaları ile uygun olarak artırmasına yardımcı olacaktır. ÇOP kapsamında belirlenen öncelikler ve tedbirler kapsamında su temini, kanalizasyon ve atık su arıtımının iyileştirilmesi, entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi ve programın nihai alıcıları olan belediyelerimizde idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.


Türkiye’de su tüketimi, nüfus artışı, kentleşme ve endüstrileşmeye bağlı olarak artmaktadır. Bu eğilimler yenilenebilir su kaynaklarının azalmasını etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenle, yer altı ve yerüstü sularının dengeli kullanımı ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, eğer içme suyu şebekeleri ıslah edilirse, Türkiye genelinde su hacmi ve kalitesi oldukça düzeltilebilir. Benzer şekilde, su kaynaklarını korumak için, endüstriyel ve evsel atık suların arıtılması hususuna da önem verilmesi gerekmektedir. Bu da toplama, arıtma, evsel ve endüstriyel kaynaklardan tahliye, arıtılmış çamurun elden çıkarılması gibi noktaları da içeren rasyonel bir yönetim ile gerçekleşebilir.


Nüfus yoğunluğu, teknolojik gelişmeler, endüstrileşme ve kentleşme gibi nedenlerin ortaya çıkardığı temel çevre problemlerinden biri de artan katı atık miktarlarıdır. Bu probleme çözüm bulmak amacıyla, belediyelerde katı atık toplama, geri kazanım ve bertaraf konularına da hassasiyetle eğilmek gerekmektedir. Bu nedenle, Çevre Operasyonel Programının başarılı bir şekilde uygulanması ile gerçekleştirilecek çevre altyapı yatırımlarının artması aynı zamanda ülkemizin çevre sektöründeki performansını da arttıracak olup, AB Çevre Müktesebatına uyum sağlama sürecine olumlu katkıda bulunacaktır.