Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Misyon - Vizyon

MİSYON

  • Bakanlık görev alanı ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları AB'ye uyum doğrultusunda yönlendirmek,
  • Bakanlık görev alanıyla ilgili AB'ye uyum konusunda yapılan çalışmalarda Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak ve takibini yapmak,
  • Bakanlık görev alanına giren konularda AB ile müzakere ve görüş alışverişi sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli koordinasyonu yapmak; AB ile oluşturulmuş teknik organların çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak,
  • Bakanlığı ilgilendiren konularda, AB ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmaktır.


VİZYON

  • Başka ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin artırılması,
  • Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına nihai olarak katkı sağlayabilmek için çevresel altyapılara erişim sağlanması,
  • Topluma fayda sağlamak için doğanın korunması,
  • İklim değişikliğinin etkisine karşı artan dirence vatandaşların erişimini arttırarak hayat kalitesini arttırmaktır.